Strategia Rozwoju Elektromobilności | konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące


Strategii Rozwoju Elektromobilności


dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022


    Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022, której celem jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Giżycku. Dokument ten kompleksowo podchodzi do tematu elektromobilności w mieście. Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:


  • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych,
  • wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne,
  • działań edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zmniejszenie udziału indywidualnego transportu samochodowego w bilansie transportowym miasta,
  • promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin,
  • wdrażania rozwiązań sprzyjających rozwojowi komunikacji rowerowej.

W ramach Strategii, zdiagnozowany zostanie aktualny stan jakości powietrza w mieście, stan systemu komunikacyjnego oraz systemu energetycznego. Wnioski z tych analiz przełożą się na określenie konkretnych działań jakie Miasto Giżycko zamierza podjąć, aby nastąpiła poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego na terenie Giżycka, a przez to podniosła się jakość życia mieszkańców. Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest dla nas bardzo istotny. Finalnie Strategia służyć będzie realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument ten powstanie dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z obecną sytuacją konsultacje odbywają się internetowo za pośrednictwem platformy E-konsultacje https://ekonsultacje.gizycko.pl/projekty oraz stronie Urzędu Miejskiego  mojegizycko.pl Projekt Strategii został upubliczniony 15 czerwca, natomiast konsultacje odbywać się będą od 22 czerwca do 12 lipca. W przypadku uwag poprosimy o skorzystanie z załączonego formularza i odesłanie go na adres mailowy: m.wilczynski@lpw-consulting.pl , bądź też skorzystania z formularza on-line: https://wypelnij.online/459759  w terminie od 22 czerwca do 12 lipca 2020 r. w postaci wypełnionego pliku word lub pdf. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!   Do pobrania: Formularz zgłaszania uwag do strategii .pdf Formularz zgłaszania uwag do strategii .doc Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka  


fot. pixabay.com