Strategia rozwoju elektromobilności dla Giżycka

 


Strategia rozwoju elektromobilności dla Giżycka


na lata 2019-2022 r.


  23 września giżycka Rada Miejska podjęła uchwałę o przyjęciu „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka”. Dokument opracowano na lata 2019-2022. Miasto Giżycko jest gminą mniejszą niż 50 tysięcy mieszkańców, czyli nie podlega obowiązkowi nałożonemu w drodze Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w związku z tym, Strategia jest opracowana w okresie 3-letnim. W tym czasie, główny nacisk zostanie położony na promowanie elektromobilności wśród mieszkańców Miasta. UCHWAŁA NR XXVIII/62/2020 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA "STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA GIŻYCKA NA LATA 2019 - 2022". Ponadto zbiega się to z zakończeniem Zadbajmy o wodną stolicę Polski w Krainie Wielkich Jezior Mazurskichstarej perspektywy finansowej UE 2014-2020, a rozpoczęciem nowej na lata 2021-2027, gdzie poznamy nowe instrumenty finansowe, które zostaną wykorzystane do realizacji zadań związanych z elektromobilnością. Tym samym, po roku 2022 nastąpi ewaluacja Strategii Rozwoju Elektromobilnościdla Miasta Giżycka uwzględniająca nowe możliwości finansowe dostępne z Unii Europejskiej. Opracowana Strategia jest zgodna z powszechnie obowiązującą Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018 poz. 317 z późn.zm.). Ponadto, uwzględniono w niej zapisy zamieszczone w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce z 16 października 2017 r. oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych z 29 marca 2017 r. Obok wspomnianych aktów prawnych obowiązujących w kraju, uwzględniono także dokumenty o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta, w tym:


 • Strategię Rozwoju Giżycka na lata 2015-2025,
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Giżycka na lata 2015-2020,
 • Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023,
 • Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe na lata 2017- 2032.

Czy wiesz, że: % W niektórych stacjach pomiarowych strefy warmińsko-mazurskiej odnotowywane są przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. % Co roku przybywa aż 500 pojazdów, które posiadają mieszkańcy Giżycka. % W sezonie turystycznym zwiększa się liczba odpadów, w tym odpadów niesegregowanych. % W Giżycku zarejestrowano na razie tylko 1 samochód elektryczny. Celem opracowania dokumentu jest określenie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w Giżycku. Plan działań opracowany został tak, aby w optymalny sposób sprostać potrzebom transportowym i środowiskowym mieszkańców miasta.  Realizacja założeń Strategii Rozwoju Elektromobilności pozwoli obok usprawnienia ruchu na ograniczenie niskiej emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy w mieście. Zastosowanie rekomendowanych rozwiązań realnie wpłynie na poprawę jakości powietrza oraz życia giżycczan. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   Rozwój ELEKTROMOBILNOŚCI może wpłynąć pozytywnie na: % nasze zdrowie, % rozwój turystyki, % inteligentny rozwój transportu.  


NA CZYM NAM ZALEŻY?


 • obniżenie poziomu hałasu,
 • podniesienie jakości powietrza,
 • uniknięcie zanieczyszczenia wód,
 • usprawnieniu ruchu,
 • ograniczenie niskiej emisji
 • wprowadzenie inteligentnego rozwoju transportu.

TO MOŻLIWE DZIĘKI


 • przez stopniową eliminację z obszaru centrum samochodów spalinowych
 • wprowadzeniu do komunikacji publicznej i prywatnego użytku nowych pojazdów elektrycznych: autobusów i autokarów, elektrycznych taksówek, skuterów, hulajnóg i rowerów oraz przekonaniu do korzystania z carpoolingu i car-sharingu
 • zwiększeniu udziału napędów alternatywnych – typu gaz i biopaliwa,
 • wdrożeniu urządzeń monitorujących jakość powietrza oraz czujników mierzących zużycie energii elektrycznej w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, JUŻ TERAZ SPRAWDŹ CZYM ODDYCHASZ W GIŻYCKU
 • możliwości ładowania pojazdu elektrycznego na własnej posesji,
 • stosowaniu systemu car-sharing – wspólnego używania samochodów osobowych.

 Giżycko zamierza zrealizować obowiązki wynikające z Ustawy o Elektromobilności, w zakresie zapewnienia wymaganego udziału pojazdów we flocie użytkowanych pojazdów – co najmniej 10% od 1 stycznia 2022 r. i co najmniej 30% od 1 stycznia 2025 r., a także będzie dążyć we współpracy z organizatorem transportu publicznego do zwiększenia udziału pojazdów zeroemisyjnych w obsłudze komunikacji publicznej na terenie miasta.  


 Obecnie w Giżycku liczba samochodów elektrycznych wynosi jeden.


Natomiast jeśli chodzi o inne pojazdy elektryczne to zarejestrowano 3 pojazdy – 1 motocykl, 2 motorowery. 


  Na terenie Giżycka są trzy stacje ładowania samochodów elektrycznych:


 • Pierwsza podwójna zlokalizowana jest przy Hotelu St. Bruno na ul. Świętego Brunona 1. Hotel udostępnia dwa punkty ładowania, jeden dla samochodów elektrycznych marki Tesla, druga punkt dla pozostałych.
 • Drugą ładowarkę można znaleźć przy "Apartamenty Porto" na ul. Nadbrzeżnej 5A. 
 • Trzecia ładowarka jest dostępna przy porcie Ekomarina przy ul. Jeziornej  (W dwóch ostatnich lokalizacjach, nie są to stricte ładowarki, lecz zostaje udostępniane jest gniazdo siłowe o prądzie stałym i siłowym). 

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest natomiast realną potrzebą rozwijającego się rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Wygodnym, szybkim, tanim i ekologicznym środkiem transportu, również w mieście jest rower i skuter elektryczny. I na to również warto postawić w komunikacji miejskiej. Miejska przestrzeń powinna być przyjazna dla osób z niej korzystających. Miasto Giżycko posiada rekomendację MPR - Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo Giżycko rekomenduje również swoje szlaki rowerowe i uczestniczy w projekcie „Mazurska Pętla Rowerowa”, która realizowana jest od 2014 r. w ramach strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Trasa ma liczyć 305 km.   Planowane rozwiązania jako stan pożądany:


 • opcjonalnie planowana elektryfikacja linii autobusowych obsługujących przejazdy na terenie Giżycka (linie jeżdżące wewnątrz miasta),
 • oczekuje się wzrostu popularności samochodów elektrycznych wśród społeczeństwa,
 • opcjonalnie planowana budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych,
 • opcjonalnie planowana budowa stacji ładowania samochodów,
 • planuje się budowę ścieżek rowerowych,
 • planuje się uwzględnienie zapisów zawartych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczących liczby pojazdów elektrycznych w JST,
 • planuje się utworzenie narzędzi pozwalających na sterowanie sygnalizacją świetlną,
 • planuje się stworzenie i zintegrowanie aplikacji mobilnej, w której będzie można m.in. sprawdzić informacje na temat komunikacji publicznej, a także będzie stwarzać możliwość wypożyczenia roweru miejskiego.

  Rozwój pojazdów elektrycznych będzie też wymagał bardzo szybkich łączy bezprzewodowych oraz odpowiedniego dostosowania dróg publicznych, wprowadzenia systemów automatyzacji sygnalizacji świetlnej skrzyżowań, w tym inteligentnego zarządzania ruchem – m. in. poprzez zwiększenie przepustowości tras w zależności od faktycznego natężenia ruchu drogowego i szynowego w danej porze dnia. Maksymalizacja synergii nie tylko przełoży się na sprawne wdrożenie przyszłej strategii, ale także na zwiększenie efektu gospodarczego (znaczne oszczędności energetyczne i klimatyczne – zmniejszenie emisji spalin). W kolejnych latach prowadzona będzie bieżąca modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej, celem utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz zapewnienia przyłączy dla nowo powstających budynków. Ponadto działania miasta Giżycka powinny się skupiać również na poprawie efektywności energetycznej systemu elektroenergetycznego – w tym oświetlenia ulicznego.        


DO POBRANIA


Strategia rozwoju elektromobilności dla Giżycka na lata 2019-2022 r.


ULOTKA A4


BROSZURA INFORMACYJNA