Gospodarka

Gospodarka

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Fala

Iskrą do założenia Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w 2015 roku było przekonanie, że partnerstwo samorządów pozwoli wyjść poza lokalną perspektywę i osiągnąć cele, których efekty będą zauważalne w skali całego regionu. To zainspirowało gminy zlokalizowane w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich do rozmów nad wspólną strategią, którą następnie zaprezentowano marszałkowi województwa. Okazało się, że ich priorytety pokrywają się z kierunkami wyznaczonymi w województwie. Samorządowcy z Mazur wyszli z założenia, że nie warto ograniczać się do terytorium własnej gminy, ale jako gospodarze Krainy Wielkich Jezior, tworzyć wspólną, ciekawą ofertę regionu.  

 

Stowarzyszenie działa na kilku biznesowych frontach, z uwagi na wysoki potencjał tego regionu. W trakcie realizacji jest wiele kluczowych dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich projektów: Cyfrowe Mazury, Mazurska Pętla Rowerowa, Projekt Promocji Gospodarczej 7 Cudów Mazur oraz największa inwestycja Stowarzyszenia – modernizacja szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Skala zainwestowanych środków to ponad 450 mln zł, z czego 316 mln zł to dofinansowanie ze środków europejskich.

 

W skład stowarzyszenia wchodzi 14 sąsiadujących ze sobą gmin: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Sorkwity, Gmina Orzysz, Gmina Biała Piska, Gmina Pisz, Gmina Pozezdrze, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Ryn i Gmina Węgorzewo oraz 3 powiaty Giżycki, Piski oraz Mrągowski.

 

Forma prawna

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543501

Strategia

Cele Stowarzyszenia WJM 2020:

a) realizacja założeń i działań wynikających ze strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
b) wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz rozwoju jego członków,
c) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
d) wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju jego członków,
e) promowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Obszaru Funkcjonalnego Kraina WJM,
f) koordynacja wspólnych działań promocyjnych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,
g) tworzenie warunków współpracy organów administracji publicznej i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie,
h) wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i technologii energooszczędnych,
i) wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej (w tym zwłaszcza transgranicznej),
j) wspieranie członków w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
k) integracja i wspieranie środowisk lokalnych,
l) wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich.


Stowarzyszenie WJM 2020 realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) opracowanie i prowadzenie wspólnych projektów związanych z realizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
b) organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji,
c) prowadzenie działalności doradczej,
d) prowadzenie portalu internetowego.

Stowarzyszenie WJM 2020 jest powołane dla wsparcia realizacji założeń i działań wynikających ze Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, samorządności lokalnej, wymiany doświadczeń, ochrony wspólnych interesów członków, promocji ich osiągnięć oraz wspierania rozwoju gospodarczego. Głównym celem działania Stowarzyszenia WJM 2020 jest ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest głównym dokumentem na podstawie którego pracuje Stowarzyszenie WJM 2020. Strategia WJM 2020 ma ułatwić samorządom lokalnym WJM przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć w oparciu o zasoby własne, jak i pojawiające się różnorodne możliwości wsparcia zewnętrznego do 2020 roku. Samorządy lokalne podejmujące współpracę w stworzeniu Strategii WJM 2020 formułują następującą wizję rozwoju w najbliższych latach: Wielkie Jeziora Mazurskie nowoczesnym i zintegrowanym obszarem ludzi przedsiębiorczych.

 

STRATEGIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE
DO POBRANIA

 

Widok na jeziora mazurskie z lotu ptaka

 


ARCHIWALNE WYDANIE STRATEGII   Samorządy skupione wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich stworzyły dokument "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia", który ułatwił przygotowanie, a następnie umożliwił realizację wspólnych ponadlokalnych przedsięwzięć, w oparciu o pojawiające się możliwości wsparcia zewnętrznego oraz zasoby własne.

Samorządowcy przekazali Strategię Krainy Wielkich Jezior
na ręce Marszałka Województwa Jacka Protasa 31 marca 2014 w Olsztynie

Strategię opracowało 12 mazurskich samorządów miasto Giżycko i gmina wiejska Giżycko, Mrągowo i gmina wiejska Mrągowo, Ryn, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Węgorzewo, Mikołajki (koordynator prac nad dokumentem), Miłki, Pozezdrze, w ścisłej współpracy również z powiatem giżyckim.

 

W dokumencie uwzględnione zostały uwagi, które mogli wnieść sami mieszkańcy, organizacje pozarządowe, firmy i instytucje w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w tym roku równolegle we wszystkich miejscowościach.

 

Wśród wielu ciekawych przedsięwzięć zawartych w strategii jest między innymi stworzenie infrastruktury popularyzującej naukę, prowadzącej działania z zakresu ekoedukacji oraz realizującej działania badawcze wspierające regionalne specjalizacje, którymi są ekonomia wody i żywność wysokiej jakości. W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie Mazurskiego Centrum Nauk o Środowisku w Rezerwacie Łuknajno, funkcjonującego w ramach istniejącej stacji badawczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Naukowo - Edukacyjnego „AquaMazury” w Giżycku.