Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławnika

  OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Giżycku
w wyborach na kadencję w latach 2024-2027.

 

 Zgodnie z art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.217) ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

 

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 22 maja 2023 r. ustaliło,
że na kadencję w latach 2024 - 2027 Rada Miejska w Giżycku powinna dokonać wyboru
do Sądu Rejonowego w Giżycku1 ławnika.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Giżycku:
· prezesi właściwych sądów,
· stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
· co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Giżycka, w terminie do 30 czerwca 2023 r.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Wzór karty zgłoszenia został określony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 2155) i  jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego:   gizycko.pl; i bip.gizycko.pl. oraz w Biurze Rady Miejskiej.

 

Do karty zgłoszenia, kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Informacje zawarte w punktach: 1), 2), 3), 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

- Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


- Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli, dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.
- Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji, ponosi Skarb Państwa.
- Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników zostały określone w przepisach ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217).


Podmioty uprawnione mogą zgłaszać  kandydatów na ławników do  30 czerwca 2023 r.
do Biura Rady Miejskiej w Giżycku, Urząd Miejski al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
,
czynne:
- w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00,

- od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynął po 30 czerwca 2023 r. pozostaną bez dalszego biegu (nie zostaną przez radę rozpatrzone). Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Informacji udziela Biuro Rady Miejskiej w Giżycku tel. 87 732 4115, e-mail: rada@gizycko.pl

                                                                   

 

    Wojciech Karol Iwaszkiewicz

                                                                         Burmistrz Miasta Giżycka