LXXII Sesja Rady Miejskiej | 26 października

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 26 października (środa) 2022 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXII sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXII sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXXI/16/2022 z 05.10.2022 r.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie”. PROJEKT NR 1
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/5/09 Rady Miejskiej w Giżycku
  z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. PROJEKT NR 2
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości
  w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. PROJEKT NR 3
 9. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. PROJEKT NR 4
 10. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w najem. PROJEKT NR 5
 11. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 6
 12. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7
 13. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/87/2018 Rady Miejskiej w Giżycku
  z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 9
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. PROJEKT NR 10
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 

Wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku – 25.10.2022 r. godz. 15.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku aleja 1 Maja 14.