Konferencja podsumowująca wspólny projekt Giżycka i Vareny

22 września 2022 r. w Giżycku odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją” dofinansowanego w ramach IV naboru wniosków w Programie Współpracy V-A Litwa-Polska.

W wydarzeniu uczestniczyli goście z Vareny, w tym m. in. przedstawiciele placówek oświatowych, Burmistrz Miasta Giżycka wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Giżycku, dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli, przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z Giżyckimi przedszkolami, rodzice/ opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie oraz dyrekcja wraz z pracownikami przedszkoli miejskich.

Podczas spotkania dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałem Integracyjnym i Przedszkola Miejskiego nr 4 zaprezentowały specjalny program artystyczny. Następnie założenia projektu przedstawiły Pani Marta Rudy – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku oraz Pani Iwona Słowikowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4, w tym została przedstawiona prezentacja programu prewencyjnego dotyczącego działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia, integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i dyskryminacji „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją” oraz prezentacja pozostałych osiągniętych rezultatów w ramach realizowanego projektu.

 

Wśród zrealizowanych działań są m. in.: udział i organizacja Transgranicznej Olimpiady promującej zdrowy styl życia i integrację społeczną, organizacja przez giżyckie przedszkola miejskie czterech lokalnych wydarzeń integracyjnych z udziałem lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących z przedszkolami oraz seniorów z Giżycka (dwie spartakiady sportowe promujące zdrowy styl życia oraz dwie akcje charytatywne na rzecz seniorów oraz Stowarzyszenia „Brat Kot”), uruchomienie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 i przy Przedszkolu Miejskim nr 4, przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej z Giżycka i Vareny, zakup sprzętu projekcyjnego oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne do prowadzenia innowacyjnych działań w zakresie integracji społecznej i promowania zdrowego stylu życia w przedszkolach. Wydarzenia o tożsamym zakresie realizowane były równolegle przez partnera projektu Administracja gminy rejonu Varėna (Litwa).

 

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy transgranicznej instytucji przedszkolnych w celu rozwoju społecznego, walki z ubóstwem, dyskryminacją, jak również promowanie zdrowego stylu życia na obszarze przygranicznym w Giżycku i Varenie.

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy V-A Litwa Polska

 

 

Fot.: J.Maciejewska-Kucfir, Urząd Miejski w Giżycku