Granty PPGR – KOMPUTERY | Terminy i weryfikacja wniosków

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

10 grudnia 2021 r. mija termin na uzupełnienie oświadczeń w ramach przygotowania wniosku przez Gminę Miejską Giżycko w naborze.

 

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW 

 

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wprowadzoną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, informujemy o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń.

 

Zgodnie z przekazaną nową instrukcją, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona stosownymi dokumentami.

 

W związku z powyższym Gmina Miejska Giżycko zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do programu „Granty PPGR” o uzupełnienie dokumentów poświadczających:

 1. Fakt zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR lub inne dokumenty wydane przez instytucję organu publicznego poświadczające zatrudnienie w PGR).
 2. Stopień pokrewieństwa dziecka z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewny pracujący niegdyś w zlikwidowanym PPGR (wzór Oświadczenia o istnieniu więzi pokrewieństwa w załączniku, inne dokumenty np., odpis aktu stanu cywilnego, odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu itp.).
 3. Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnych w byłym PPGR proszone są o podanie ich danych identyfikacyjnych obejmujących:
 •  imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • nazwisko panieńskie (dotyczy kobiet),
 • dokładną nazwę przedsiębiorstwa, w którym zatrudniony był krewny/a,

 

UWAGA !

 1. W przypadku dostarczenia kopii dokumentów należy potwierdzić ich autentyczność z oryginałem – kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą i podpisem osoby, która złożyła oświadczenie.
 1. Dokumenty należy złożyć z wraz z pismem przewodnim lub informacją umożliwiającą pracownikowi urzędu powiązanie ich z właściwym oświadczeniem.
 2. Osoby składające kopie dokumentów powinny przygotować kserokopię we własnym zakresie.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia br. do godz. 15.00 : 

 • wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, al. 1 Maja 14 w godzinach pracy Urzędu,
 • lub elektronicznie (w formie skanu poświadczonego za zgodność z oryginałem) na adres: urzad@gizycko.pl

 

Pytania dotyczące sposobu składania uzupełnień do wniosku można zadawać mailowo adres  jagoda.nowicka@gizycko.pl lub dzwoniąc na nr telefonu 87 732 41 55 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 


 

UWAGI KOŃCOWE:

 • Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia.
 • Złożenie kompletu dokumentów także nie gwarantuje otrzymania wsparcia.

DO POBRANIA:

 

OŚWIADCZENIE_O_ISTNIENIU_WIĘZI_POKREWIEŃSTWA 

 

Informacja Biura Projektów Urzędu Miejskiego w Giżycku