Granty na politykę spójności i dofinansowania projektów dziennikarskich

Małgorzata Wasilenko, Director Regional Office of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Brussels, informuje o możliwości uzyskania: grantów na informowanie o polityce spójności, a także możliwości dofinansowania transgranicznych projektów dziennikarskich skierowanych do młodych Europejczyków.

Informacja prasowa

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na życie obywateli UE.


Granty na informowanie o polityce spójności
https://poland.representation.ec.europa.eu/news/granty-na-informowanie-o-polityce-spojnosci-2023-10-27_pl


 

Głównym celem nowego zaproszenia do składania wniosków, o wartości 7 mln euro, jest zapewnienie wsparcia dla tworzenia i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, w tym m.in. z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, albo odpowiedniego wsparcia w ramach Planu Odbudowy dla Europy lub z Instrumentu Wsparcia Technicznego.

 

Oczekuje się, że działania informacyjne, które uzyskają finansowanie, zwiększą liczbę informacji na temat polityki spójności w mediach, w szczególności regionalnych, oraz zwiększą świadomość obywateli na temat wpływu polityki spójności na ich życie.

Podejmowane działania powinny mieć szeroki zasięg i koncentrować się na lepszym wyjaśnianiu wkładu polityki spójności w pobudzanie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie i w zmniejszanie dysproporcji między państwami członkowskimi i regionami.

 

Polityka spójności UE powinna być przedstawiona w sposób spójny, obiektywny i wyczerpujący, z podkreśleniem jej roli w realizacji priorytetów politycznych UE oraz w stawianiu czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom dla UE, jej państw członkowskich, regionów i szczebla lokalnego.

 

Działania informacyjne powinny obejmować jeden lub kilka rodzajów działań, takich jak:

  • produkcja i dystrybucja materiałów drukowanych, multimedialnych lub audiowizualnych
  • działania informacyjne w internecie i mediach społecznościowych;
  • wydarzenia medialne;
  • konferencje, seminaria, warsztaty.

Wnioskodawcami (beneficjentami i podmiotami stowarzyszonymi) mogą być osoby prawne (podmioty publiczne lub prywatne), które mają siedzibę jednym z państw członkowskich UE i które nie są organami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki spójności.

Termin składania wniosków upływa 9 stycznia 2024 r. o godz. 17.00.

 

Więcej informacji (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imreg-2023-infome?tenders=false&callIdentifier=IMREG-2023-INFOME

Treść zaproszenia do składania wniosków (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/imreg/wp-call/2023/call-fiche_imreg-2023-infome_en.pdf)

 


Komisja Europejska dofinansuje transgraniczne projekty dziennikarskie skierowane do młodych Europejczyków.
https://poland.representation.ec.europa.eu/news/9-mln-euro-na-projekty-dziennikarskie-2023-10-27_pl

Czwarty rok z rzędu Komisja Europejska będzie wspierać produkcję codziennych, dających do myślenia i wiarygodnych treści na temat bieżących wydarzeń z całej Europy, przeznaczonych dla młodych Europejczyków i tworzonych przez nich. Podobnie jak w latach 2020, 2021 i 2022, niniejsze zaproszenie do składania wniosków wdraża działanie przygotowawcze Parlamentu Europejskiego „Europejska sfera publiczna: nowa oferta medialna dla młodych Europejczyków”.

 

Program, dysponujący całkowitym budżetem w wysokości 9 mln euro, daje możliwość uruchomienia ambitnych projektów transgranicznych organizacjom mediów informacyjnych i organizacjom non-profit (młodzieżowym).

Celem zaproszenia jest zbliżenie Unii do młodych ludzi, zachęcenie ich do stania się aktywnymi obywatelami i połączenia ich ponad granicami. Działania mają zwiększyć dostępność informacji online, w różnych językach, na tematy europejskie, które mają wpływ na młodych ludzi w całej UE, przedstawione w ciekawych i angażujących formatach i uwzględniających różne punkty widzenia.

Projekty powinny angażować młodzież do dyskusji i uczestnictwa w wydarzeniach. Umowy o udzielenie dotacji będą zawierać zapisy gwarantujące, że beneficjenci są niezależni redakcyjnie i działają bez jakiejkolwiek ingerencji politycznej.

Projekty powinny rozpocząć się latem 2024 r., a orientacyjny czas trwania powinien wynosić 14 miesięcy. Komisja przewiduje maksymalnie 4 wnioski, z maksymalną kwotą dotacji w wysokości 3,2 mln EUR. Maksymalny poziom współfinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych, jednak wnioskodawcy mogą zaproponować niższy poziom współfinansowania. Wnioski można składać do 29 stycznia 2024 r.

 

Oczekiwane wyniki

  • Współpraca między co najmniej pięcioma organizacjami z pięciu państw członkowskich UE;
  • Tworzenie codziennych, motywujących do refleksji treści dotyczących spraw bieżących, w drodze innowacyjnych transgranicznych procesów redakcyjnych;
  • Plan działań informacyjnych, pozwalający dotrzeć do jak największej liczby młodych Europejczyków;
  • Dystrybucja za pośrednictwem własnych kanałów, stron internetowych partnerów, blogów lub sieci mediów społecznościowych;
  • Udział w dyskusjach i wydarzeniach dla młodzieży.

Dodatkowe informacje, w tym treść zaproszenia do składania wniosków można znaleźć na stronie (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans-2023)