GRANTY - dwa nabory ofert z pominięciem otwartego konkursu

Burmistrz Giżycka, 1 czerwca 2017 r., ogłosił dwa nabory ofert - z pominięciem otwartego konkursu - na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym, na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresach: a) kultury fizycznej – wartość dofinansowania do 3 366,00 zł, b) dofinansowania szkolenia sportowego – wartość dofinansowania do 2 000,00 zł. I Zasady przyznawania dotacji.


 1. Ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a oferentem.
 2. Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.
 3. Koszty realizacji zadania, które mogą być finansowane z dotacji:
 4. 70% kwoty dotacji i więcej – koszty bezpośrednie realizacji zadania,
 5. do 30% kwoty dotacji – koszty administracyjne realizacji zadania.
 6. Przyjmuje się stawki wolontariackie w wysokości maksymalnie 30 zł za godzinę i eksperckie w wysokości maksymalnie 100 zł za godzinę. W przypadku przyjęcia wyższych stawek, niezbędne jest uzasadnienie.
 7. Dofinansowanie wsparcia realizacji zadań nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
 8. Wkład finansowy oferenta lub środków pozyskanych z innych źródeł musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania. Środki finansowe pozyskane z jednostek podległych Miastu Giżycku nie mogą stanowić wkładu własnego na realizację danego zadania. Taka oferta zostanie odrzucona.

II. Termin i warunki realizacji zadania.


 1. Termin realizacji zadania: od 01 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 2. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez oferenta zaktualizowanego kosztorysu zadania, dostosowanego do przyznanej kwoty dotacji.
 3. Niezłożenie aktualizacji kosztorysu bądź wyjaśnienia będzie jednoznaczne z odmową przyjęcia dotacji przez oferenta.
 4. Wkład osobowy w realizację zadania musi być potwierdzony zawartym porozumieniem wolontarystycznym: a) porozumienie musi zostać zawarte przed przystąpieniem do współpracy i jest niejako promesą polisy ubezpieczeniowej, b) jeżeli organizacja pozarządowa decydujecie się na udział wolontariuszy – do 30 dni – wówczas konieczne jest wykupienie (w dowolnej firmie ubezpieczeniowej) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (jeżeli współpraca trwa dłużej niż 30 dni to ubezpieczenie NNW jest gwarantowane przez państwo).

III. Terminy i warunki składania ofert.


 1. Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez elektroniczny system „WITKAC”.
 2. Pierwszą i ostatnią stronę, potwierdzenie złożenia oferty w systemie „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez właściwe osoby, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku - tego samego dnia, w którym została złożona wersja elektroniczna oferty.
 3. Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 01 czerwca do 29 grudnia 2017 r.
 4. Organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i spółdzielnie socjalne, nie mają obowiązku dołączać zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

UWAGA! 1. Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobność prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
 2. Opracowując sprawozdanie z realizacji zadania należy pamiętać, że korzystając z pracy merytorycznej, np. przewodnika, trenera, ratownika obsługującego imprezę organizacja korzysta z podwykonawcy.
 3. Cele i rezultaty, które zostały opisane w ofercie muszą być spełnione - w przypadku niespełnienia bądź nieprzedstawienia potwierdzenia spełnienia rezultatów, organizacja będzie zobowiązana do zwrotu takiej części dotacji, w jakiej nie została ona wykorzystana na realizację wymienionych celów oraz rezultatów.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Telak z Biura Promocji i Polityki Społecznej UM (e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37).