GRANTY 2022 | II Konkurs kluby pływackie

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego w dyscyplinie pływanie w 2022 roku.

 

Dotacje mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Giżycka, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu w dyscyplinie pływanie.

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

a)     realizację programów szkolenia sportowego,

b)    zakup sprzętu sportowego,

c)     pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

d)    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

e)     sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 

Kwota przeznaczona na realizację wyżej wymienionych zadań w 2022 r. wynosi 123 000,00 zł.

 

Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) najpóźniej do 18 marca 2022 r. do godz. 15.30.
 
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

a)     złożone przez oferentów nieuprawnionych,

b)    niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,

c)     niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,

d)    bez minimalnego wkładu własnego (finansowego lub niefinansowego) oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,

e)     z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.

Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty, którą spełnią wszystkie wymogi oceny formalnej.


Przesłanie oferty wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona w formie pisemnej. Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 25 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. do godz. 15.30.

 

 

Zarządzenie Nr 844/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego w dyscyplinie pływanie

 

Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Katarzyna Pomichowska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52).